REGULAMIN LUX MED
Szybka rezerwacja wizyty POZ
 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty udostępnionego przez LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł.
 
1.Słownik
 
1)Infolinia - infolinia Grupy LUX MED dostępna pod numerem telefonu +48 22 33 22 888;
2)Konsultacja – konsultacja lekarska,
3)LUX MED – LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł, numer telefonu (+48) 22 33 22 888, właściciel Portalu,
4)Placówki POZ – centra medyczne LUX MED, działające jako placówki podstawowej opieki zdrowotnej,
5)Portal – informatyczny system LUX MED Szybka rezerwacja wizyty, dostępny na stronie internetowej https://rezerwacja.luxmed.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać rezerwacji wizyty Konsultacji w wybranej przez siebie uprzednio Placówce POZ,
6)Regulamin – niniejszy regulamin,
7)Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez LUX MED drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Portalu,
8)Użytkownik – osoba, która złożyła deklarację wyboru LUX MED jako placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), korzystająca z Portalu w celu dokonania rezerwacji Konsultacji w ramach POZ.
 
2.Ogólne Warunki korzystania z Portalu
 
1)Świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem Portalu odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2)Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
3)Użytkownik może korzystać z Portalu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4)Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javacript. Zalecane przeglądarki:
Mozilla Firefox wersja minimum 42.0,
Opera wersja minimum 36,
Google Chrome wersja minimum 42.0,
MS Internet Explorer wersja minimum 11.0,
Edge wersja minimum 40,
Safari wersja minimum 11.
Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
5)Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Portalu zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 
3.Dokonywanie oraz odwoływanie rezerwacji
 
1)Portal skierowany jest to Użytkowników, którzy uprzednio złożyli deklarację wyboru LUX MED jako placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
2)Portal umożliwia dokonanie rezerwacji terminu Konsultacji. W celu uniknięcia wątpliwości za pośrednictwem Portalu nie są przeprowadzane Konsultacje.
3)Rezerwacja terminów w ramach LUX MED Szybka rezerwacja wizyty podlega następującym ograniczeniom:
a.nie jest możliwe zarezerwowanie więcej niż jednej Konsultacji,
b.rezerwacja terminów Konsultacji jest możliwa wyłącznie maksymalnie 60 dni naprzód,
c.rezerwacja możliwa jest tylko w Placówce POZ, którą Użytkownik wskazał w złożonej LUX MED deklaracji wyboru placówki podstawowej opieki zdrowotnej.
4)Aby dokonać rezerwacji, ze względów bezpieczeństwa Użytkownik zobowiązany jest do dokonania autoryzacji. Autoryzacja odbywa się poprzez podanie w odpowiednich polach przez Użytkownika nr PESEL oraz numeru telefonu Użytkownika, którego rezerwacja dotyczy. Podane dane muszą być zgodne z danymi podanymi w karcie pacjenta -  Użytkownika, którego rezerwacja dotyczy. W przypadku niezgodności numeru telefonu przypisanego do nr PESEL dokonanie rezerwacji lub odwołanie dokonanej rezerwacji nie jest możliwe i konieczny jest w tym celu kontakt z Infolinią lub osobista wizyta w dowolnej placówce LUX MED.
5)Po pomyślnym dokonaniu weryfikacji zgodności danych osobowych Użytkownik otrzymuje 6-cyfrowy kod, który podaje w kolejnym kroku autoryzacji.
6)Pomyślne przejście procesu autoryzacji umożliwia Użytkownikowi dokonanie rezerwacji. Aby dokonać rezerwacji Konsultacji Użytkownik wybiera lekarza (w pierwszej kolejności rekomendowany lekarz wskazany w deklaracji POZ), dokonuje terminu Konsultacji oraz wskazuje przedmiot Konsultacji (np. dziecko chore/zdrowe-szczepienia/bilans).
7)Po dokonaniu wyboru parametrów, o których mowa w pkt 6 powyżej Użytkownik podaje swój adres e-mail, na który wysyłane jest potwierdzenie dokonania rezerwacji Konsultacji oraz potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. Po dokonaniu powyższego rezerwacja zostanie dokonana.
8)Jeśli po dokonaniu autoryzacji przez okres 20 minut Użytkownik nie podejmie żadnej aktywności, nastąpi automatyczne zakończenia sesji Użytkownika co będzie równoznaczne z przerwaniem procesu dokonywania rezerwacji bądź odwołania dokonanej rezerwacji.
9)Odwołanie dokonanej za pośrednictwem Portalu rezerwacji Konsultacji jest możliwe za pośrednictwem adresu e-mail, o którym mowa ust. 7 powyżej, za pośrednictwem Infolinii lub bezpośrednio w placówce własnej LUX MED.
 
4.Przetwarzanie danych osobowych
 
1)Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C.
2)Zakres przetwarzanych przez administratora danych obejmuje dane podawane w trakcie dokonywanie za pośrednictwem Portalu: numer PESEL, nr telefonu oraz adres e-mail oraz inne dane zawarte w dokumentacji medycznej Użytkownika, udostępnione przez Użytkownika na etapie składania LUX MED deklaracji wyboru LUX MED jako placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Podanie danych jest konieczne do dokonania rezerwacji, jako elementu dokumentacji medycznej. Niepodanie wyżej wymienionych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji za pośrednictwem Portalu.
3)Celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym poprzez udostępnienie zdalnego kanału komunikacji w celu umożliwienia dokonywania rezerwacji Konsultacji, podczas których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz odwoływania terminów dokonanych rezerwacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.
4)W ramach zarządzania Portalem na podany adres e-mail lub numer telefonu administrator może także kierować krótkie ankiety badające opinię Użytkownika w zakresie korzystania z Portalu. Udzielenie odpowiedzi na ankietę jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość dokonania rezerwacji ani nie uzależnia udzielenia świadczenia zdrowotnego. Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do administratora z wnioskiem o zaprzestanie wysyłki ankiet. Złożenie wniosku oraz dokonanie blokady wysyłki jest bezpłatne i skutkuje zaprzestaniem przesyłania do Użytkownika komunikacji w tym przedmiocie.
5)Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jako punktu kontaktowego w sprawach z związanych z przetwarzaniem danych osobowych, który dostępny jest pod adresem: daneosobowe@luxmed.pl.
6)Dane podawane są bezpośrednio przez Użytkownika bądź jego opiekuna prawnego (dotyczy osób poniżej 18 roku życia, na rzecz których rezerwacji dokonuje opiekun prawny).
7)Ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji medycznej administrator przechowuje dane osobowe przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
8)Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, świadczącym na rzecz LUX MED usługi wspierające LUX MED w codziennej działalności, w szczególności świadczące usługi wsparcia teleinformatycznego w zakresie infrastruktury informatycznej. Podmioty te działają na rzecz i w imieniu LUX MED w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), z którym LUX MED posiada stosowną umowę.
9)Jako administrator danych LUX MED zapewnia prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pacjent także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec LUX MED sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Pacjent chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – może skontaktować się z LUX MED poprzez Infolinię, stronę internetową www.luxmed.pl, w dowolnej placówce własnej LUX MED lub kontaktując się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych. Informujemy także o przysługującym prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 
5.Reklamacje
 
1)Reklamacje dotyczące świadczonych za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty mogą być zgłaszane:
a.listownie na adres:
LUX MED sp. z o.o.
Departament Obsługi Użytkownika Dział Zarządzania Reklamacjami
ul. Postępu 21c
02-676 Warszawa
b.za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: obsluga.klienta@luxmed.pl
c.za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie internetowej www.luxmed.pl.
2)Reklamacje dotyczące funkcjonalności Portalu rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych kwestii, w tym kwestii medycznych rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie miesiąca.
 
6.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 
1)Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2)Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty zostaje zawarta pomiędzy LUX MED a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia procesu dokonywania rezerwacji (podanie nr PESEL oraz numeru telefonu).
3)Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt 5 ust. 1 a-c niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie możliwości korzystania z Portalu, ale nie powoduje nieważności zarezerwowanych za pośrednictwem Portalu terminów Konsultacji.
 
7.Postanowienia końcowe
 
1)Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
2)W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3)W przypadku zaobserwowania wzmożonego ruchu, wskazującego na możliwość nieuprawnionego dostępu do Portalu i wykorzystywania go nie dla celów innych niż określone w regulaminie, LUX MED zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, o czym powiadomi Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail.
4)Regulamin jest udostępniany Użytkownikom na zasadzie nieodpłatności. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem
5)6.Klienci mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem https://rezerwacja.luxmed.pl, umożliwiającego jego pobranie, przeglądanie oraz wydruk.
6)LUX MED zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na LUX MED określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych LUX MED, a także w celu usprawnienia działania Portalu i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, poprzez jego publikację na stronie https://rezerwacja.luxmed.pl.
7)Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Portalu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe LUX MED, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują LUX MED lub podmiotom, z którymi LUX MED zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Portalu bez zgody LUX MED.