REGULAMIN LUX MED Szybka rezerwacja wizyty
 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty udostępnionego przez LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy  676 123 500,00 zł
SŁOWNIK POJĘĆ
1.Beneficjent - osoba, posiadająca pakiet abonamentowy w LUX MED;
2.Infolinia - infolinia Grupy LUX MED dostępna pod numerem telefonu +48 22 33 22 888;
3.Konsultacja – konsultacja lekarska;
4.Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5.LUX MED – LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł, numer telefonu (+48) 22 33 22 888;
6.Pakiet – uprawnienia Użytkownika wynikające z umowy abonamentowej zawartej pomiędzy LUX MED a osobą fizyczną, jednostką organizacyjną lub ubezpieczycielem, na podstawie której na rzecz Użytkownika świadczone są usługi medyczne w zakresie i na warunkach zgodnych z treścią tej umowy;
7.Placówka LUX MED – ogólnodostępne centra medyczne LUX MED;
8.LUX MED Szybka rezerwacja wizyty – informatyczny system LUX MED, dostępny na stronie internetowej https://rezerwacja.luxmed.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać ze świadczonych tam Usług elektronicznych;
9.Regulamin – niniejszy regulamin LUX MED Szybka rezerwacja wizyty;
10.Rezerwacja terminu – rezerwacja terminów Konsultacji;
11.Odwolanie terminu – odwołanie terminów Konsultacji;
12.Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez LUX MED drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty;
13.Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych LUX MED Szybka rezerwacja wizyty posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument);
 
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LUX MED Szybka rezerwacja wizyty
1.Świadczenie Usług elektronicznych poprzez LUX MED Szybka rezerwacja wizyty, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.Każdy Użytkownik każdorazowo dokonuje autoryzacji do LUX MED Szybka rezerwacja wizyty przy użyciu numeru PESEL i numeru telefonu zgodnego z numerem zarejestrowanym w systemie LUX MED oraz dedykowanego, jednorazowego hasła dostępu wysyłanego na ten numer telefonu.
3.Jeśli po zalogowaniu się do LUX MED Szybka rezerwacja wizyty przez okres 20 minut Użytkownik nie podejmie żadnej aktywności, nastąpi automatyczne zakończenia sesji Użytkownika.
4.LUX MED zapewnia bezpieczne logowanie do LUX MED Szybka rezerwacja wizyty wyłącznie przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych na stronach internetowych https://rezerwacja.luxmed.pl , ponadto należy zawsze upewnić się czy adres w oknie przeglądarki jest poprawny, tj. czy jest to odpowiednio adres https://rezerwacja.luxmed.pl .
 
DOSTĘP DO LUX MED Szybka rezerwacja wizyty
1.Korzystanie z usługi LUX MED Szybka rezerwacja wizyty dla Użytkownika jest bezpłatne.
2.Do skorzystania przez Użytkownika z usługi LUX MED Szybka rezerwacja wizyty wymagane jest łącznie:
a) wejście na stronę https://rezerwacja.luxmed.pl ;
b) wprowadzenie numeru telefonu, numeru PESEL oraz hasła jednorazowego wysłanego na numer telefonu, zgodny z numerem podanym uprzednio przez Pacjenta podczas jego wizyty w Placówce LUX MED;
c) zapoznanie się i potwierdzenie przez Użytkownika faktu zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem Rezerwacji.
 
USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM LUX MED Szybka rezerwacja wizyty
1.LUX MED za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty świadczy Usługi elektroniczne Rezerwacji terminu i Odwołania terminu wizyt w Placówkach LUX MED,
2.Rezerwacja terminów w ramach LUX MED Szybka rezerwacja wizyty podlega następującym ograniczeniom:
a) LUX MED zastrzega sobie prawo do wyboru konsultacji i badań, których terminy mogą być rezerwowane za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty;
b) nie jest możliwe zarezerwowanie więcej niż jednej konsultacji lub badania tego samego rodzaju;
c) Rezerwacja terminów jest możliwa wyłącznie maksymalnie 60 dni naprzód.
3.W przypadku, gdy konsultacja lub badanie zostało zarezerwowane w ramach lub z uwzględnieniem Pakietu, utrata lub zmiana Pakietu może być podstawą do obciążenia Użytkownika kosztami konsultacji lub badania w Placówce LUX MED w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującym w dniu wykonania konsultacji lub badania cennikiem konsultacji i badań w Placówce LUX MED.
 
WYMAGANIA TECHNICZNE DO OBSŁUGI LUX MED Szybka rezerwacja wizyty
1.Użytkownik może korzystać z Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2.Do korzystania z LUX MED Szybka rezerwacja wizyty wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javacript.
Zalecane przeglądarki:
-Mozilla Firefox wersja minimum 42.0;
-Opera wersja minimum 36;
-Google Chrome wersja minimum 42.0;
-MS Internet Explorer wersja minimum 11.0;
-Edge wersja minimum 40;
-Safari wersja minimum 11;
Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
3.Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z LUX MED Szybka rezerwacja wizyty, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych jest LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676),
ul. Postępu 21C.
2.Inspektor We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez LUX MED Pacjent może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych LUX MED – Katarzyną Korulczyk, dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.
3.Dane podawane są bezpośrednio przez Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta (źródło danych).
4.Dla świadczenia usługi LUX MED Szybka rezerwacja wizyty potrzebujemy danych osobowych w zakresie: numer PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane te służą administratorowi do weryfikacji w bazie pacjentów (co do tożsamości Użytkownika oraz zakresu przysługujących mu świadczeń zdrowotnych) oraz dokonania rezerwacji wizyty.
5.Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest świadczenie usługi LUX MED Szybka rezerwacja wizyty, w tym do dokonania weryfikacji tożsamości przed dokonaniem Rezerwacji wizyty oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
6.Jeżeli Użytkownik jest naszym pacjentem i utworzyliśmy dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
7.Korzystanie z usługi LUX MED Szybka rezerwacja wizyty oraz podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz dokonania rezerwacji przy wykorzystaniu usługi LUX MED Szybka rezerwacja wizyty.
8.Jako administrator danych LUX MED zapewniamy prawo dostępu do danych, Pacjent może je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pacjent także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec LUX MED sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Pacjent chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – może skontaktować się z LUX MED poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedzić nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Informujemy także o przysługującym prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 
REKLAMACJE
1.Reklamacje dotyczące świadczonych za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty mogą być zgłaszane:
a)listownie na adres: LUX MED sp. z o.o.; Departament Obsługi Użytkownika Dział Zarządzania Reklamacjami; ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa;
b)za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: obsluga.klienta@luxmed.pl
2.Reklamacje dotyczące funkcjonalności LUX MED Szybka rezerwacja wizyty rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych kwestii, w tym kwestii medycznych rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 
ZAWARCIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty zostaje zawarta pomiędzy LUX MED a Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez Użytkownika z LUX MED Szybka rezerwacja wizyty bądź z chwilą dokonania Rezerwacji terminu.
3.Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie na adres Placówki LUX MED. Wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie możliwości korzystania z LUX MED Szybka rezerwacja wizyty.
4.LUX MED może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem LUX MED Szybka rezerwacja wizyty z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia mailowo oraz na adres pocztowy Użytkownika przypisany w systemie LUX MED.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z LUX MED Szybka rezerwacja wizyty w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może  złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
4.Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).
5.W przypadku zaobserwowania wzmożonego ruchu, wskazującego na możliwość nieuprawnionego dostępu do LUX MED Szybka rezerwacja wizyty i wykorzystywania go nie dla celów innych niż określone w regulaminie, LUX MED zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, o czym powiadomi Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail.
6.Klienci mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej LUX MED Szybka rezerwacja wizyty oraz sporządzić jego wydruk.
7.LUX MED zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na LUX MED określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych LUX MED, a także w celu usprawnienia działania LUX MED Szybka rezerwacja wizyty Użytkownika i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronach https://rezerwacja.luxmed.pl oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W odniesieniu do Użytkowników posiadających aktywne Konto nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące dla Użytkownika po spełnieniu się przesłanek, o których mowa w art. 3841 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
8.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach LUX MED Szybka rezerwacja wizyty, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe LUX MED, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują LUX MED lub podmiotom, z którymi LUX MED zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów LUX MED Szybka rezerwacja wizyty bez zgody LUX MED.